Information om tekniska uppgraderingar på VA-Systemet

Samfälligheten har under våren och sommaren gjort flera större investeringar i våra tekniska system för att förbättra vattenkvalitet såväl som driftsäkerhet.
Under våren spolades vårt borrhål och borrhålspumpen byttes ut till en pump med högre kapacitet. Detta bland annat för att bättre kunna förse området med vatten direkt från borrhålspumpen utan att behöva använda distributionspumpar och buffertank under vår och höst då det är få användare på nätet.
Två stycken nya UV-filter har också upphandlats under våren och nyligen tagna vattenprover visar att filtret som installerats på huvudvattentäkten fungerar mycket effektivt och vi kan nu äntligen leverera tjänligt vatten utan anmärkning.
Ytterligare ett UV-filter är inköpt och kommer installeras på vår reservvattentäkt som är den som idag förser centrumanläggningen med vatten.
Under sommaren har vi även ersatt den andra av våra två distributionspumpar i huvudvattentäktens pumphus då den gamla pumpen havererat efter 40+ års drift. Båda distributionspumparna än nu således utbytta där den första pumpen byttes ut under förra sommaren.
Vidare bedömdes en av våra tre vakuumtoaletter i centrumhuset ha nått sin tekniska livslängd även här efter cirka 40-års drift och en ny toalett från Jets har köpts in och monterats. De övriga två toaletterna planeras att bytas ut över tid.
Själva vakuumpumpen, styrsystemet och delar av rörsystemet för anläggningen byttes ut förra sommaren och en renovering gjordes då även av anslutningsstosen på själva tanken för att underlätta tömning.
En del underhåll kvarstår på detta systemet men tanken är att alla komponenter skall vara utbytta under de närmaste åren.
Ett automatiserat system för övervakning av tanken skall också installeras så att notifiering kan ske via SMS när tanken är full för att undvika driftsstopp på grund av utebliven tömning.

-Det finns dock fortsatt ett stort behov av att byta ut många tekniska komponenter som varit i drift sedan systemen byggdes på 70-talet och ambitionen är att successivt fortsätta att byta ut dessa under de närmaste åren i samarbete med våra entreprenörer och med hjälp av frivilliga krafter på området.


Lämna ett svar