Praktisk information

Anmälan om ägarbyte och medlemsavgift

Är man ägare till fastigheten den 1 januari, så är man skyldig att betala medlemsavgift för hela kalenderåret. Vid försäljning av fastighet skall både säljare och köpare meddela styrelsen om detta och enklast görs detta via föreningens hemsida.

Betalningsanmodan gällande medlemsavgift mailas ut till de som uppgivit epostadress, ofta som en del i höstnumret av föreningens informationsblad ”Horisonten”- Information ges även på hemsidan i god tid innan betalning skall vara föreningen tillhanda.
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast den 28 februari varje år. Använd föreningens bankgiro 5435-9658.
-En påminnelseavgift om 60 kr påförs vid försenad betalning när påminnelsen görs.

Städdagar

Då det är vårt gemensamma ansvar att sköta vårt område anordnar föreningen har ett antal städdagar varje år. Efter städdagen bjuder föreningen deltagarna på lunch och samkväm vid centrumaläggningen som tack för hjälpen.
Arbetet under städdagarna är mycket uppskattat och har stor betydelse för vårt områdes skötsel och deltagande är också ett trevligt tillfälle att lära känna sina grannar.

Hundar

Hundägare skall beakta kommunens ordningsföreskrift om upplockningstvång inom detaljplanerat område. Inom naturreservatet skall hund hållas kopplad.
Hund skall även hållas kopplad inom centrumhusets område.

Båtplatser

Samfälligheten har tre båtuppdragningsplatser där boende har möjlighet att förvara och sjösätta mindre båt. Båtuppdragningsplatsen närmast Centrumanläggningen är försedd med gjuten ramp medan de två övriga ska bevaras i naturtillstånd i enlighet med de allmänna reservatsbestämmelserna. I dagsläget finns det gott om platser men informera styrelsen om du önskar utnyttja båtplatserna.

Fiske

Är du intresserad av fiske så är fiske med handredskap fritt efter kusten men för att lägga nät krävs att du är på allmänt vatten minst 300m från land och öar.
För att skydda havsöringen i samband med uppsökandet av lekplatserna i bäcken gäller fiskeförbud under tiden fr o m 1 september t o m 31 december i havet intill 500 meter från mynningen av Tullviksbäcken.

Post

Tidningar m.m levereras till din postlåda på området medan postverket sedan några år dragit ned på servicen genom att enbart lämna brev i samlingsbrevlådan (gäller för boende i Norra Fjällboholmar). Det är därför viktigt att du kontrollerar samlingsbrevlådan om du väntar post.

Information och hemsida

Föreningens hemsida är www.fjallboholmar.se och här finner du det mesta av relevant information som gäller området.
Nyhetsbladet Horisonten mejlas ut till alla medlemmar via e-post ett par gånger varje år.
Kom ihåg att informera medlemsregisteransvarig i styrelsen om aktuell e- postadress så du får del av viktigt information gällande området.
På Facebook finns den populära gruppen ”Vi på Fjällboholmar” som används flitigt för för köp och sälj och andra diskussioner om området men denna grupp är ej någon officiell sida för Fjällboholmars samfällighet.

Grannsamverkan

Lär känna dina grannar och kom överens om att ha uppsikt över varandras fastigheter genom att t.ex. tömma brevlådorna vid längre frånvaro och kanske utnyttja varandras sopkärl. Var observant på ”främmande” bilar. Var noga med att stänga och låsa fönster och dörrar när du lämnar huset och se till att ha en förteckning över dina ägodelar (fotografera).
Meddela också någon i styrelsen om något inträffat eller misstänkt observeras så vi kan varna andra. Glädjande är att mycket få inbrott eller andra händelser inträffat i vårt område under senare tid. Detta gäller även grannområdena.

Eldningsförbud

Absolut eldningsförbud råder enligt lokala föreskrifter 1 april – 30 september och innefattar även eldning i tunna.

Föreningens skogsmark

Samfälligheten har ett av länsstyrelsen fastslaget marklov vilket tillåter gallring av vår skogsmark främst för att förhindra den pågående igenväxningen av gran som skapar en mörk och ogenomtränglig skog. Kontakta styrelsen om det finns träd nära din tomt som står på föreningens mark som du anses skall tas bort.
Vill du ha mer information om hur vi avser att sköta vår skog finns skogsplanen att läsa på hemsidan.

Centrumhuset

Nycklar

Nyckel till centrumanläggningen kan kvitteras ut mot en deposition och följer sedan med fastigheten vid försäljning. Mer information om hur du kvitterar ut nyckel finns på hemsidan.


Tvättstugan

I centrumanläggningen finns en gemensam tvättstuga som kan bokas via ett bokningsschema som finns tillgängligt i tvättstugan.
Under högsäsong gäller att man endast får boka en tvättid i veckan på grund av stor efterfrågan på tvättider


Hjärtstartare

Samfälligheten har köpt in en hjärtstartare som är placerad i carportdelen på förrådsväggen i förrådet som ligger i anslutning till Centrumanläggningen. Hjärtstartaren är självinstruerande och talar om hur man ska göra.
-Under vinterhalvåret förvaras dock hjärtstartaren i tvättstugan.

Dusch och Bastu

Herr och dambastu är igång mellan 14.30 och kl. 21.30.
Mixedbastu kan bokas på lördagar, mellan 15-19 i dambastun. Lista finns där för bokning.

Coronainformation avseende omklädningsrum och bastu
Styrelsen har beslutat att göra om herrbastun till bokningsbart omklädningsrum och bastu med entimmesbokning på samma vis som tvättstugan. Bastun kommer vara bokningsbar mellan 14.00-22.00. och bokningslista sätts upp utanför. Det blir således bara en bokning åt en grupp/familj åt gången. Damomklädningsrummet kommer att användas som mixtoalett under dessa tider men bastun är stängd.

Extern städfirma kommer att anlitas för städning av omklädningsrum och bastu när så behövs.

Storstugan

I centrumanläggningen finns ett gemensamt utrymme kallat storstugan som kan användas som festlokal och där finns det tillgång till pentry och kyl/frys. Storstugan kan lånas av medlemmar mot en deposition. Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad av att boka.


Tennisbanor

Nyckeln till centrumanläggningen passar även till tennisbanorna och bokningsschema för tennistider finns på plats.

Barnpoolen

Barnpoolen fylls normalt kring midsommar och finns tillgänglig under sommaren.
Under 2020 fylldes inte barnpoolen då ett nytt regelverk gör det mycket svårt för föreningen att leva upp till alla krav som ställs för att hålla poolen i drift med hänsyn till egenkontroll och drift.
Styrelsen jobbar vidare med frågan och hoppas kunna finna en lösning där vi återigen kan sätta poolen i drift.

Parkeringsplatser

Det är tillåtet för allmänheten att använda de två infartsvägarna till området vilka har allmänna bidrag samt att parkera på den övre P-platsen vid centrumanläggningen. Under vissa perioder kan det vara stort tryck på badplatsen och då kan det bli aktuellt att begränsa framkomligheten i området närmast Centrumanläggningen genom att stänga bommen ovan vår parkeringsplats. Nyckeln till duschrummen fungerar även till denna bom.

Tänk på att det är vårt gemensamma ansvar att sköta om vår centrumanläggning så lämna rent och snyggt efter dig när du använt våra gemensamma utrymmen

Om hemsidan

Hemsidan är skapad av Oloph Demker, Emanuel Sparring och Sven-Erik Björk för Fjällboholmars Samfällighet.

Fjällboholmars logga är skapad av Per-Arne Hansson.