Fornminnen

Vid slutet av väg 7 finner man två rösen som tros gå tillbaka medeltid eller vikingatid och följer man stigen från slutet av vägen leder den till det bortre röset som är runt sju meter i diameter och gjort av runda stenar. Ytan är ojämn och begränsningen är oklar. Stenmaterial är utrasat runt om röset och det är beväxt med ljung.
Röset är vackert beläget på en liten höjd och man kan man föreställa sig att det kan ha haft en strategisk betydelse där det på den tiden förmodligen hade fri sikt över havet.Vid röset finns även en bänk där man kan slå sig ner och filosofera över våra förfäders historia.

Ett röse är en hög med stenar utan jordtäcke. Rösen är en lämningstyp som finns över hela världen. I Sverige och på många andra håll skiljer man mellan:
Gravrösen; har anlagts i syfte att vara de dödas vilorum och monument. 
Ett röjningsröse (eller odlingsröse) har uppkommit då man har röjt mark, i regel för odling men ibland även för annan verksamhet.
En särskild form av rösen, gränsrösen, är sådana som används som råmärken vid utmärkning av gränser mellan staterhäradsocknarfastigheter och så vidare. Vad gäller fastigheter talar man enligt en gammal lagformulering om att de ligger inom rå och rör, d.v.s inom en rågång upphuggen i skogen och markerad med rösen där den byter riktning.

I Länstyrelsens databas beskrivs de tre fornminnena så här:

Historisk lämning , Väddö 118:1
N60° 4′ 3,94″ E18° 49′ 11,98″
Beskrivning av lämning
På en liten höjd belägen sentida stenmur i en halvcirkel, 5 m lång (NNV-SSÖ). Intill är löst upplagda skarpkantade stenar 1,5 m b. och 1,2 m h.
ÖNÖ om muren finns i berget en vid skreva. Platsen tros kunna ha använts som värn eller koja.

Fornminne, Röse Väddö 117:1
N60° 4′ 6,07″ E18° 49′ 35,09″
Beskrivning av lämning
Röse, runt, 7 m diam och 0,6 m h. Stenarna är 0,2-0,6 m st, vanligen 0,3-0,4 m st och rundade. I mitten är en grop, 2,5×0,5 m och 0,3-0,4 m dj. Ytan är ojämn och begränsningen är oklar. Stenmaterial är utrasat runt om röset. Beväxt med ljung.

Fornminne, Röse Väddö 119:1
N60° 3′ 57,19″ E18° 49′ 34,17″
Beskrivning av lämning
Röse, 6 m i diam och 0,5 m högt.
De delvis övermossade, rundade stenarna är 0,2-0,6m i storlek, vanligen 0,2-0,4 m st. och i mitten är en kista, 1,35×0,7 m och 0,6 m djup.
Den begränsas i gavlarna av flata stenar, 0,7m stora, möjligen skrevor i hällen. I NNÖ är ytan ojämn och i SSV är stenmaterial utrasat.


Karta

Udrag ur Riksantikvarieämbetets databas Fornsök

Länk till Riksantikvariets fornsöksdatabas –>