Vatten & Avlopp

Allmänt om vårt dricksvatten

Fjällboholmar driver en egen dricksvattenanläggning för sommarvatten med ledningsnät till fastigheterna. Driften sköts av en extern entreprenör med hjälp från ideella krafter i samfälligheten. Fjällboholmars samfällighetsförening har tre gemensamma vattentäkter där en fungerar som huvudvattentäkt för sommarvattnet och den andra som försörjning för centrumanläggningen samt som reservvattentäkt. Den tredje vattentäkten är en handpump vid de bortre brevlådorna på norra området vilken fungerar som vintertappställe samt även som vattenförsörjning vid strömavbrott.
Sommarvatten sätts normalt på omkring den 1 maj och stängs av kring Allhelgonahelgen men detta avgörs av väderleken.

Kontakta någon i styrelsen om du har frågor om vattenanläggningen, upptäcker läcka eller annat problem.

Vintervatten kan förutom vid handpumpen på norra området även tappas vid centrumanläggningen.

Hur kopplar jag in min fastighet?

Hur du kopplar in vattnet till och från föreningens vattensystem är viktigt i flera aspekter. Funktionen är viktig samt att säkerheten inte får sättas ur spel. Många har egen brunn och det kräver extra noggrannhet så att systemen inte kan påverka varandra. Endast polyetenledning (PEM) får användas för anslutning till samfällighetens vattensystem och anslutningen skall vara fackmannamässigt utförd.

Vid anslutning av sommarvatten till fastighet som även har egen brunn gäller att anslutningar måste vara helt separerade och försedd med backventil. Detta för att förhindra att den egna brunnens vatten pumpas ut i samfällighetens vattensystem.

Läs mer i bifogat dokument så får du veta mer om vatteninkoppling, är du osäker så kontakta någon i styrelsen så berättar de mera.

Kontaktinformation till vår Entreprenör vid fel på anläggningen:
Magnus Svensson Bygg AB 0176-411 47

Regelverk

I byggbestämmelserna för Fjällboholmar anges att vi inte får förbruka mer vatten än 300 liter per dygn och fastighet.
Enligt anvisningarna för området gäller att: ”Vattnet är avsett för förbrukning i kök, tvättställ och eventuellt dusch. Vatten till andra ändamål såsom bevattning, biltvätt och liknande får inte tappas från anläggningen”.

För fastighet med egen brunn gäller samma regler som för övriga fastigheter och man bör vara medveten om att alla i området tar vatten ur samma vattentäkt.

-Vid för stort vattenuttag riskerar vi att få saltvatteninflöde till grundvattnet så det är viktigt att alla sparar på vattnet.

Provtagning och analys av föreningens dricksvatten sker regelbundet och analysresultaten anslås på hemsidan.

Avlopp och toalett

Alla bebyggda fastigheter skall vara utrustade med avloppsanläggning för bad, dusch och tvättvatten som är godkänd av Norrtälje kommun och till denna anläggning får man inte ansluta toalett.
Särskilt bygglov kan sökas för snålspolande- eller vakuumtoalett och denna måste då vara kopplad till en sluten tank som kan tömmas med slambil.

Norrtälje kommun ser mycket allvarligt på inkoppling av ”fultoalett” på det vanliga BDT-systemet och det kan leda till dryga böter för fastighetsägaren. Man skall också vara medveten om att en sådan inkoppling bidrat till övergödning av skog och mark men även med påtagliga effekter som att kontaminering av grundvattnet med bakerier så som E-coli. En sådan inkoppling riskerar således att göra både ditt vatten och dina grannars otjänligt.

Har du tagit över en fastighet på området där du misstänker att toaletten inte är riktigt ansluten ber vi dig kontakta en lokal entreprenör för att få hjälp att anlägga en system med sluten tank.


Några lokala entreprenörer som kan hjälpa dig med detta:

Tomta Gräv och Sprängtjänst
Tel. 0175-303 83

TL-Kvalitet
Tel. 070-981 50 11Läs mer om hur du ansöker om tillstånd för vatten & avlopp –>

Mer om vårt gemensamma vatten

Fjällboholmars dricksvattenanläggning tar vatten från tre olika borrade vattentäkter. Vår huvudvattentäkt består i en 52m djup bergbrunn som är ansluten till vårt vattenverk (pumphuset) och försörjer hela området med sommarvatten.
Vår centrumanläggning har en egen vattentäkt som består i en 47m djup bergbrunn ansluten till vattenverket i centrumhuset och denna kan även fungera som reservvattentäkt.
I tillägg till detta finns en vattentäkt med handpump på norra området som är en bergbrunn på 97m djup och som kan användas för att hämta vintervatten eller som reservvattentäkt vid strömavbrott.

VIll du veta mer om utformningen av våra tekniska system kan du ladda ner en fullständig teknisk beskrivning nedan.

Information om brunnar och grundvatten mm hittar du i detta dokument.

Vattensäkerhet

Då samfälligheten levererar vatten till cirka 250 fastigheter räknas vi som en större leverantör av dricksvatten vilket ställer mycket hårda krav på kontroll av vattenkvaliteten. Vi genomför regelbundna prover av kemisk sammansättning och mikrobiologisk aktivitet i dricksvattnet för att säkerställa att vattnet är säkert att dricka.

Analysprotokoll och åtgärdsförelägganden för vår vattenanläggning: