Organisation

Styrelsen har det direkta ansvaret för driften av föreningens verksamhet under verksamhetsåret med årsstämman som samfällighetens högsta beslutande organ. På stämman kan du göra din röst hörd och få information om vår gemensamma egendom. Genom motion till stämman kan du framföra förslag. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars.

Samfällighetsföreningens årsstämma skall hållas före maj månads utgång. Kallelse till årsstämma sker enligt stadgarna och årsmötesprotokollet anslås enligt stadgarna.
Stadgarna finns att läsa här på hemsidan.

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter valda på 2 år samt 3 suppleanter valda på 1 år, två revisorer och två revisorssuppleanter samt en valberedning som utses av årsmötet.
Knutna till styrelsen finns även olika arbetsgrupper med frivilliga som engagerar sig i projekt som exempelvis skogsvård och vattensystem.


Styrelsen är alltid i behov av ideella krafter så kontakta

gärna någon i styrelsen om du vill engagera dig!

Styrelsen

Ordförande

Kristofer Söderholm

Sekreterare

Jessica Roxhed

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Annelie-1024x1024.jpg

Kassör

Annelie Sparring

Ledamot

Kalle Ritzén

Ledamot

Fredrik Szabo

Suppleant

Anne Skogh

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är avatar-male.png

Suppleant

Henrik Sjöström

Suppleant

Marcus Åberg